Chuyển tới nội dung

Đơn vị trực thuộc

I. CÁC PHÒNG BAN

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính

3. Phòng Đào tạo, Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển

4. Phòng Công tác sinh viên khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

II. CÁC KHOA CHUYÊN MÔN

1. Khoa Khoa học đại cương

2. Khoa Môi trường

3. Khoa Quản lý đất đai

4. Khoa Trắc địa bản đồ và Thông tin địa lý