Chuyển tới nội dung

Cơ cấu tổ chức

I. ĐẢNG BỘ

1. Bí thư: ThS Lê Hữu Lương

2. Phó Bí thư: ThS Lê Anh Tài

II. BAN GIÁM ĐỐC

1.     Giám đốc:PGS.TS. Hoàng Anh Huy

a. Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách chung toàn bộ các hoạt động của Phân hiệu

- Phụ trách trực tiếp công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, kế hoạch tài chính, tổ chức bộ máy.

b. Trực tiếp chỉ đạo:

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Đào tạo – Khoa học và Hợp tác phát triển, Phòng Tổ chức – Hành chính và các khoa ( bao gồm Khoa Khoa học đại cương và 03 khoa chuyên môn).

- Chỉ đạo xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, phát triển phân hiệu.

- Chỉ đạo công tác xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập của Phân hiệu.

- Thường xuyên báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về các hoạt động của Phân hiệu.

2.     Phó Giám đốc: TS.Trần Xuân Biên

a. Lĩnh vực phụ trách:

 -Phụ trách công tác an ninh, trật tự, vệ sinh - môi trường của Phân hiệu. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách cho sinh viên. Công tác quản trị: quản lý tài sản, trang thiết bị, Hội trường, khánh tiết.

b. Trực tiếp chỉ đạo:

 

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành Phòng Công tác sinh viên, Khảo thí và đảm bảo chất lượng.

- Chỉ đạo và điều hành tổ bảo vệ, tổ phục vụ điện, nước trong Phân hiệu.

- Chỉ đạo tất cả các đơn vị trong Phân hiệu trong công tác vệ sinh, môi trường và phòng chống cháy nổ.

- Phụ trách đội dân quân tự vệ của Phân hiệu.

- Phụ trách Hội Khuyến học của Phân hiệu.

- Chủ tịch các Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật sinh viên; Hội đồng xét học phí, học bổng, trợ cấp xã hội cho sinh viên.

- Giải quyết và ký các văn bản, giấy tờ trong phạm vi được phân công phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

- Điều hành Phân hiệu trong thời gian Giám đốc vắng mặt. 

III. CÁC PHÒNG BAN

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính

3. Phòng Đào tạo, Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển

4. Phòng Công tác sinh viên khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

IV. CÁC KHOA CHUYÊN MÔN

1. Khoa Khoa học đại cương

2. Khoa Môi trường

3. Khoa Quản lý đất đai

4. Khoa Trắc địa bản đồ và Thông tin địa lý